Probíhající a ukončené grantové rozvojové programy

Název projektu:    „Vzdělání pro život - Učíme se společně“

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001892

Cílem je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Naše škola se zaměřila především na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a na další profesní růst pedagogů. Šablony jsou ve škole realizovány od 1. 9. 2016. Předpokládané ukončení projektu je 30. 6. 2019.

 

Název projektu:    „Rozvoj jazykových kompetencí žáků a učitelů“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/56.0352

Mezi podporované aktivity patřily podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Každá škola mohla zažádat max. o 1 mil. Kč.
Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků v aplikaci Benefit7 vyberou a tím si projektovou žádost sestaví.
Škola si může vybrat každý typ šablony/kombinaci typů šablon v libovolném počtu.
Šablony klíčových aktivit:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Naše škola si vybrala 4 šablony č. 4 a 7 šablon č.3.

 

Název projektu:    „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0020

Naše škola se v letošním školním roce 2014/2015 zapojila jako partner s finančním příspěvkem do projektu pod názvem „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Více zde: Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

 


Název projektu:    Podpora integrace a inkluze ve školách a školských zařízeních Města Choceň

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/47.0005

Ve školním roce 2013/2014 jsme ve spolupráci se ZŠ Choceňského zpracovali podklady pro podání žádost o dotaci v rámci výzvy č. 47. Město získalo grant pro obě své základní školy, ve výši téměř 5 mil. Kč, takže v obou školách budou celý školní rok pracovat školní psycholožky, logopedky a asistentky pedagoga, které budou pomáhat tam, kde to bude nejvíc potřeba. Žákům s poruchami učení usnadní cestu za vzděláním reedukační hodiny hrazené z tohoto grantu a mnoho nových učebních pomůcek. Z grantu budeme moci uhradit i vybavení obou škol pro zájmovou činnost.

Úplně novou formou spolupráce bude příprava dětí s odkladem základní školní docházky v mateřských školách, kterou budou zajišťovat učitelky 1. stupně obou škol. Na logopedické chvilky a za školními psycholožkami budou moci v případě potřeby docházet rodiče školkových ratolestí také do obou škol. Všechny služby začnou fungovat od poloviny září školního roku 2014/2015. 

Projekt byl ukončen v červnu 2015. Výukové materiály pro reedukace jsou k dispozici v níže uvedených odkazech.


Metodická příručka pro rodiče


ANGLICKÝ JAZYK

Angličtina není dřina I.                                            Angličtina není dřina II.   

Angličtina není dřina III.                                          Angličtina není dřina IV.

Angličtina není dřina V.                                           Welcome!

Unit 1                                                                       Unit 2      

Unit 3                                                                       Sloveso TO BE                      

                                                                            

MATEMATIKA

Počtářská Lhota                                                        Pohádkové počítání                    

Počítáme se zvířátky                                                Číselný obor do 20

Pojem přirozeného čísla                                          Pamětné sčítání přirozených čísel

Porovnávání a zápis přirozených čísel

 

ČESKÝ JAZYK

Děti z Bullerbynu I.                                                  Děti z Bullerbynu II.                     

Devatero pohádek                                                    Lesní dobrodružství                        

Luisa a Lotka                                                            Madame Okta

Nejhorší den Filipa L                                                Pipi přivede žraloka k rozumu     

Poplach v kovářské uličce                                        Vyjmenovaná slova                         

Pravolevá orientace                                                 Práce s textem

Sluchové vnímání                                                     Zrakové vnímání                          

Nácvik zrakové pozornosti                                       Nácvik dodržování hranice slov       

Nácvik čtení                                                             Čtení s porozuměním    

Olympiáda, práce s textem                                      Upíří kníže, práce s textem

Záhada hlavolamu, práce s textem                          Co v přírodě nevidíme, práce s textem

Harry Potter, práce s textem                                   Král měl tři syny, práce s textem

Rytíři, jmenné kategorie                                          Pán prstenů, práce s textem

Lentilka pro dědu Edu                                              Pod hříbkem, slovní druhy

Maska                                                                       Krátké a dlouhé samohlásky

Tvrdé slabiky DY, TY, NY                                         Měkké slabiky DI, TI, NI

Slovní zásoba                                           

                                    

 důležité telefony

465 471 699 - kancelář (po 16:00 hala)

465 471 538 - kancelář

739 630 570 - ředitelka školy

739 630 571 - zástupce ředitele

604 579 576 - 2. stupeň

kontakty

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ul. Sv. Čecha 1686

565 01 Choceň

e-mail: reditelna@zschocen.cz

www: www.zschocen.cz

odkazy

Školní informační systém Webmail Školní jídelna Přihlásit se
© 2012-2020 DIALOG & vulgar