Skupiny žáků 1. stupně a jejich vzdělávací aktivity od 25.5.2020

03.05.2020

MŠMT vydalo metodiku pro postupné uvolňování restriktivních opatření týkajících se omezení přítomnosti žáků ve škole. Tento dokument, vydaný pod názvem OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. Informace pro rodiče žáků 9. ročníku jsou předmětem samostatné aktuality.

Skupiny žáků 1. stupně

♦ Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy
♦ Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
♦ Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
♦ Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6.2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

♦ Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.
♦ Pokud je to možné, doporučuje se, aby byly třídní skupiny umístěny do tříd s vybavením odpovídajícímu věku žáků (zejména velikost školních lavic).

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

♦ Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku.
♦ Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
♦ Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku (hlavní vzdělávací obsah). Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků (vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny).
♦ Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času. 
♦ Ranní družina není poskytována.
♦ Vždy je nezbytné přizpůsobit metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit složení konkrétní školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností.
♦ Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
♦ Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
♦ Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání, ale smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
♦ Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
♦ Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
♦ Začátek vzdělávacích aktivit je v 8:00 hodin. Konec aktivit v 16:00 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 prostřednictvím třídních učitelů.

 

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanovil. Škola ve spolupráci se zřizovatelem vytvoří podmínky pro zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky, kteří splňují stanovená kritéria.

Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny. Informace ke školnímu stravování stanovíme po dohodě se školní jídelnou a co nejdříve je zveřejníme na našich webových stránkách.

Při prvním vstupu do školy předkládá škole zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). a podepsané písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Celý dokument MŠMT ke stažení zde. 

Čestné prohlášení včetně seznámení s vymezením rizikových skupin ke stažení zde.

(müll)důležité telefony

465 471 699 - kancelář (po 16:00 hala)

465 471 538 - kancelář

739 630 570 - ředitelka školy

739 630 571 - zástupce ředitele

604 579 576 - 2. stupeň

kontakty

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ul. Sv. Čecha 1686

565 01 Choceň

e-mail: reditelna@zschocen.cz

www: www.zschocen.cz

odkazy

Školní informační systém Webmail Školní jídelna Přihlásit se
© 2012-2020 DIALOG & vulgar