Dekorace

Granty a projekty

 

Název projektu:

Učíme se pro život

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005992

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Název projektu:

Oprava učebny technického vyučování

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010768

Stručný popis projektu:

Projekt řeší modernizaci / opravu 1 učebny pro technické vyučování. Předmětem budou stavební úpravy jedné učebny; oprava elektro rozvorů a vodovodních rozvodů; oprava podlahové krytiny; nové vybavení zařizovacími předměty a nábytkem (bez zásahu do nosných konstrukcí); rozdělení původní místnosti -vytvoření příručního skladu, který bude sloužit pro uskladnění pomůcek a nářadí nutných pro polytechnické vzdělávání.

Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace polytechnické učebny, která bude využívána žáky 1. i 2. stupně ZŠ. Projekt je v souladu se specifickým cílem 2.4 IROP.

Výsledkem projektu bude tedy nově zrekonstruovaná učebna, díky které dojde k výraznému zlepšení výukových podmínek žáků ZŠ v oborech technických, řemeslných a přírodovědných. Tím dojde ke zvýšení kvality vzdělávání žáků školy ve vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce, a to v oborech, po jejichž absolventech je dnes na trhu velká poptávka.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Název projektu:    „Vzdělání pro život - Učíme se společně“

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001892

Cílem je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Naše škola se zaměřila především na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a na další profesní růst pedagogů. Šablony jsou ve škole realizovány od 1. 9. 2016. Předpokládané ukončení projektu je 30. 6. 2019.

 

 

Název projektu:    „Rozvoj jazykových kompetencí žáků a učitelů“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/56.0352

Mezi podporované aktivity patřily podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Každá škola mohla zažádat max. o 1 mil. Kč.
Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků v aplikaci Benefit7 vyberou a tím si projektovou žádost sestaví.
Škola si může vybrat každý typ šablony/kombinaci typů šablon v libovolném počtu.
Šablony klíčových aktivit:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Naše škola si vybrala 4 šablony č. 4 a 7 šablon č.3.

 

 

Název projektu:    „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0020

Naše škola se v letošním školním roce 2014/2015 zapojila jako partner s finančním příspěvkem do projektu pod názvem „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Více zde: Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

 

 

Název projektu:    Podpora integrace a inkluze ve školách a školských zařízeních Města Choceň

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/47.0005

Ve školním roce 2013/2014 jsme ve spolupráci se ZŠ Choceňského zpracovali podklady pro podání žádost o dotaci v rámci výzvy č. 47. Město získalo grant pro obě své základní školy, ve výši téměř 5 mil. Kč, takže v obou školách budou celý školní rok pracovat školní psycholožky, logopedky a asistentky pedagoga, které budou pomáhat tam, kde to bude nejvíc potřeba. Žákům s poruchami učení usnadní cestu za vzděláním reedukační hodiny hrazené z tohoto grantu a mnoho nových učebních pomůcek. Z grantu budeme moci uhradit i vybavení obou škol pro zájmovou činnost.

Úplně novou formou spolupráce bude příprava dětí s odkladem základní školní docházky v mateřských školách, kterou budou zajišťovat učitelky 1. stupně obou škol. Na logopedické chvilky a za školními psycholožkami budou moci v případě potřeby docházet rodiče školkových ratolestí také do obou škol. Všechny služby začnou fungovat od poloviny září školního roku 2014/2015. 

Projekt byl ukončen v červnu 2015. Výukové materiály pro reedukace jsou k dispozici v níže uvedených odkazech.

 

 

 

Doučování žáků škol

Naše škola se stala příjemcem podpory investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. 

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním. Doučování probíhá mimo vyučování a celý projekt je podporován z fondu EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU".