Dekorace

O škole

Naše škola poskytuje základní vzdělání uložené školským zákonem. Posláním školy do dalších let by měl být další rozvoj školy moderního typu užívající nové metody a formy práce, aby byla přitažlivá pro děti i jejich rodiče. Měla by se stát místem, které poskytuje svým žákům základní vzdělávání v rámci celoživotního učení, připravuje žáky pro další studium i pro život a zajišťuje jejich osobnostní růst.

Vytyčili jsme si tři pilíře vzdělávání s vyšší prioritou: výuka cizích jazyků, informační technologie a sportovní a pohybová výuka. Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby se všechny pilíře vzdělávání vzájemně prolínaly a doplňovaly. Vytváříme podmínky pro to, aby se žáci učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Klademe důraz na činnostní pojetí vyučování, ve kterém žáci mají dostatek příležitostí aktivně se podílet na vlastním vzdělávání a možnost samostatně se projevovat a řešit úkoly nebo modelové situace. Měla by být perspektivní i pro své zaměstnance a být školou, kde vládne přátelská atmosféra a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči.  Poskytuje také podmínky pro vhodné zájmové a volnočasové aktivity svých žáků v nejrůznějších formách specifikovaných podle zájmu a věku. Při těchto aktivitách podporuje aktivní účast rodičů a spolupráci s nimi.