Dekorace

Z historie školy

Už v roce 1983 se rozhodlo o výstavbě nové školní budovy v Chocni. Město podalo návrh, aby byla umístěna na nezastavěných pozemcích na okraji města v ulici Sv. Čecha. Návrh byl projednán, schválen, určené pozemky se vykoupily od původních majitelů. Dne 24. 4. 1985 bylo vydáno stavební povolení k výstavbě šestnáctitřídní školy a budovy kotelny, která také slouží k vytápění později vybudované sportovní haly.

Stavba školy byla zahájena 1.6.1985 a přesně za tři roky, 1.6.1988, dokončena. Jedno křídlo školy se stavělo dodavatelsky, druhé svépomocí, v akci „Z“. Celkové náklady na výstavbu prvního objektu (křídlo 1. stupně, kotelna, inženýrské sítě) činily 7,368 mil. Kč (z toho stavební 5,8 mil. Kč), náklady na druhý objekt (2. stupeň základní školy) byly 11,312 mil. Kč (z toho stavební  9,0 mil. Kč).

Škola byla slavnostně otevřena 1. 9. 1988. První školní den tohoto roku vstoupilo do školy 317 žáků, 25 učitelů spolu s ředitelem Vladimírem Peterkou. V době otevření měla už škola vybudovanou samostatnou počítačovou učebnu, moderní přístroje a vybavení v učebně fyziky, chemie a jazyků. Dvacet osm žáků naplnilo třídu s rozšířenou výukou matematiky.

S příchodem nové ředitelky Anežky Štěpánkové ve školním roce 1990/1991 se větší důraz přenesl z matematiky na tělesnou a sportovní výchovu. Povinně volitelné předměty nabízely široké spektrum zájmové tělesné výchovy, sportovní gymnastiku, atletiku, odbíjenou, košíkovou, kopanou, futsal, korfbal nebo florbal.

Prvním lednovým dnem roku 1994 přešla Základní škola Sv. Čecha v Chocni do právní subjektivity. O rok později, 23. 6. 1995, byla slavnostně otevřena nová sportovní hala při základní škole za účasti ministra Josefa Luxe, poslance Karla Ledvinky a představitelů městského úřadu, starosty Jana Čulíka a dalších hostů. Halu navštěvují žáci všech škol nejen v době vyučování, ale řada z nich v ní sportuje i odpoledne a večer, protože ji využívá i celá řada choceňských sportovních oddílů.

Druhá polovina devadesátých let přinesla do školy mnohé změny. Byla například zřízena tzv. vyrovnávací třída, která umožňovala individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení. Do tohoto období spadá také otevření jazykové přípravky pro nejmenší školáky, předmět informatika je zařazen mezi povinné předměty od 4. ročníku a se školním rokem 1996/1997 se znovu zavádí povinná devítiletá školní docházka. Tato změna s sebou nese potřebu stavebních úprav. Musí být přepaženy odpočinkové prostory v obou patrech 1. stupně, aby vznikly dvě nové kmenové třídy.

Na počátku července roku 1996 se Chocní, jako mnoha místy naší republiky, přehnala „stoletá voda“ a napáchala velké škody. Škola samotná byla naštěstí před vodou ušetřena, ale v suterénu sportovní haly byla naměřena hladina vody více než metr vysoko.

V září 1997 se sportovní areál školy rozšířil o dva antukové kurty, dva ping-pongové stoly pod širým nebem a kruhová sezení, kde za příznivého počasí mohlo i vyučovat.

Se změnou ředitele se v září 2001 mění i zaměření školy. Ředitel Ivan Havlík kladl hlavní důraz na environmentální výchovu. Za jeho vedení se zlepšilo technické vybavení školy, nakoupila se videa i počítače a do učebny ICT byl připojen internet. Po poslední změně ve vedení školy v prosinci 2005 byla zpracována dlouhodobá koncepce rozvoje školy, která staví na třech pilířích vzdělávání s vyšší prioritou: výuka cizích jazyků, informační technologie a sportovní a pohybová výuka. A je důležité, aby se všechny pilíře vzdělávání vzájemně prolínaly a doplňovaly.  Rok 2006 byl rokem, kdy jste si mohli poprvé prohlédnout školní webové stránky a kdy škola získala čestný titul. Její oficiální název od srpna 2006 zní Základní škola Sv. Čecha, Choceň.