Dekorace

Historie školy

Už v roce 1983 se rozhodlo o výstavbě nové školní budovy v Chocni. Město podalo návrh, aby byla umístěna na nezastavěných pozemcích na okraji města v ulici Sv. Čecha. Návrh byl projednán, schválen, určené pozemky se vykoupily od původních majitelů a pomalu se začalo s přípravnými pracemi. Dne 24. 4. 1985 bylo vydáno stavební povolení k výstavbě šestnáctitřídní školy a budovy kotelny, která také slouží k vytápění později vybudované sportovní haly.

Stavba školy byla zahájena 1.6.1985 a přesně za tři roky, 1.6.1988, dokončena. Jedno křídlo školy se stavělo dodavatelsky, druhé svépomocí, v akci „Z“. Celkové náklady na výstavbu prvního objektu (křídlo 1. stupně, kotelna, inženýrské sítě) činily 7,368 mil. Kč (z toho stavební 5,8 mil. Kč), náklady na druhý objekt (2. stupeň základní školy) byly 11,312 mil. Kč (z toho stavební  9,0 mil. Kč).

Škola byla slavnostně otevřena 1. 9. 1988. První školní den tohoto roku vstoupilo do školy 317 žáků, 25 učitelů spolu s ředitelem Vladimírem Peterkou. V době otevření měla už škola vybudovanou samostatnou počítačovou učebnu, moderní přístroje a vybavení v učebně fyziky, chemie a jazyků. 28 žáků tvořilo třídu s rozšířenou výukou matematiky.

S příchodem nové ředitelky Anežky Štěpánkové ve školním roce 1990/1991 se větší důraz přenesl z matematiky na tělesnou a sportovní výchovu. Povinně volitelné předměty nabízely široké spektrum zájmové tělesné výchovy (sportovní gymnastiku, atletiku, odbíjenou, košíkovou, kopanou, futsal, korfbal nebo florbal). S příchodem nové paní ředitelky se objevily i nové akce. Na počátku několika školních let proběhl program v prostoru před budovou školy „Třída se představuje“. Novou aktivitou byla i celoroční soutěž „Klíč k pevnosti škola“.

Prvním lednovým dnem roku 1994 přešla Základní škola Sv. Čecha v Chocni do právní subjektivity. O rok později, 23. 6. 1995, byla slavnostně otevřena nová sportovní hala při základní škole za účasti ministra Josefa Luxe, poslance Karla Ledvinky a představitelů městského úřadu, starosty Jana Čulíka a dalších hostů. Halu navštěvují žáci všech škol nejen v době vyučování, ale řada z nich v ní sportuje i odpoledne a večer, protože ji využívá i celá řada choceňských sportovních oddílů.

Druhá polovina devadesátých let přinesla do školy mnohé změny. Byla například zřízena tzv. vyrovnávací třída pod vedením paní učitelky Marie Šrůtové, která umožňovala individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení. Do tohoto období spadá také otevření jazykové přípravky pro nejmenší školáky, předmět informatika je zařazen mezi povinné předměty od 4. ročníku a se školním rokem 1996/1997 se znovu zavádí povinná devítiletá školní docházka. Tato změna s sebou nese potřebu stavebních úprav. Musí být přepaženy odpočinkové prostory v obou patrech 1. stupně, aby vznikly dvě nové kmenové třídy.

Na počátku července roku 1996 se Chocní, jako mnoha místy naší republiky, přehnala „stoletá voda“ a napáchala velké škody. Škola samotná byla naštěstí před vodou ušetřena, ale v suterénu sportovní haly byla naměřena hladina vody více než metr vysoko. V suterénu se nachází posilovna, šatny a prostory se vzduchotechnikou. Škoda byla vyčíslena na 300 tisíc korun.

V září 1997 se sportovní areál školy rozšířil o dva antukové kurty, dva ping-pongové stoly pod širým nebem a kruhová sezení, kde za příznivého počasí může probíhat i výuka některých předmětů. Ve školním roce 1999/2000 dosáhla škola nejlepšího umístění v soutěži „Zdatné děti 6. tříd“, kdy její žáci skončili na 2. místě v celostátním kole. 27. října 1998 škola slavila 80. výročí vzniku naší republiky. Žáci devátých tříd společně s prvňáčky vysadili „stromy republiky“ před každým křídlem školy.

V září 2001 nastoupil do funkce ředitele Ivan Havlík.  Zaměřil se hlavně na to, aby žáky své školy vedl k environmentální výchově. V této době se zlepšilo technické vybavení školy, nakoupila se videa i počítače a do učebny ICT byl připojen internet. Od školního roku 2005/2006 začala v prvních a šestých ročnících výuka podle nového školního vzdělávacího programu, který si pedagogové sami sestavili. V září 2005 Ivan Havlík oznámil, že se rozhodl ve funkci ředitele skončit. Byl vypsán konkurz, kterým vítězně mezi sedmi kandidáty prošla a novou ředitelkou se stala učitelka této školy, Zdena Müllerová. Nástup nového vedení je spojen se začátkem kalendářního roku 2006. Byl to rok, kdy jste si mohli poprvé prohlédnout školní webové stránky a kdy škola získala čestný titul. Její oficiální název od srpna 2006 zní Základní škola Sv. Čecha, Choceň.